3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN

TECAVÜZ VE MÜDAHALELERE İLİŞKİN BAŞVURULAR

BAŞVURU KOŞULLARI :
1. Taşınmaz mala yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi için Kaymakamlık Makamına başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyet birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.
2. Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare. Kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.
3. Müracaatlar Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır. Kan hısımları ile sıhri kısımlar tarafından zilyed adına yapılan başvurular işleme konulmaz.

BAŞVURU YERİ :
MutkiKaymakamlığı:Hükümet Konağı Mutki/BİTLİS
Tel : 434-711 20 01


GEREKLİ BELGELER :
1.Başvuru dilekçesi
.Form Dilekçe (Altta Örneği Olan-Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünden de temin edilebilir.) örneğe uygun olarak sitemizden indirilerek dışarıda da yazılabilir.
2. Gayrimenkule ait tapu örneği vs..
3. Memur harcırah makbuzları(Başvurudan sonra Maliye veznesine yatırılacak)

ACIKLAMALAR :
Fuzuli işgal :Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselere hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden gitme durumudur.

1. Konut, dükkan, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.

2. Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak , tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulmaz.
3. Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunu öngördüğü süreleri durdurmaz.
4. Başvuru şikayetçi lehine sonuçlanırsa, masrafları karşı taraftan

(Gerekirse icra yoluyla ) tahsil eder.
5. Başvuru şikayetçi aleyhine sonuçlanırsa , masraflar kendi üzerine kalır.

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

MUTKİ

MÜŞTEKİ........................................:

MÜŞTEKİNİN ADRESİ..................:

MÜTECAVİZ..................................:

MÜTECAVİZİN ADRESİ...............:

TECAVÜZ TARİHİ.........................:

ÖĞRENME TARİHİ........................:

MÜRACAAT TARİHİ....................:

OLAYIN MEYDANA

GELDİĞİ KÖY/MAHALLE............:

TAŞINMAZIN MEVKİİ.................:

A- Ada No ...........................:

B- Parsel No.........................:

C- Yüzölçümü .....................:

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazıma / .................................................................... ................................................... .................................................. suretiyle yapılan tecavüzün/ müdahalenin3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tahkikat yapılarak, tecavüzün / müdahaleninmen'ine karar verilmesini ve kanuni tahkikat masraflarının mütecavize yükletilmesini saygıyla arzederim...../....../200...

Müştekinin Adı Soyadı

(İ M Z A )