YEŞİL KART İŞLERİ:

Yeşil Kart 18.06.1992 tarih ve 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaş-ların tedavi giderlerinin Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanması yürürlüğe girmiştir.
3816 Sayılı Yeşil Kart Kanunu ile Bağ-Kur, S.S.K., Emekli Sandığı v.b.. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, Hendek Devlet Hastanesindeki Yeşil Kart Bürosundan temin edecekleri Yeşil Kart Başvuru Formunda belirtilen kurumları dolaştırdıktan sonra evrakları tanzim edilerek İlçe İdare Kuruluna sevk edilmekte-dir. İlçe İdare Kurulunca Yeşil kart verilmesine karar verilen ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı verilmektedir.

BAŞVURU
Kanundan yararlanmak üzere Kaymakamlıklarda (Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Yeşil Kart Bürosuna) ilk olarak başvuranların Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formları; Muhtarlıklara, Nüfus Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne, Tapu Sicil Müdürlüğüne, Belediye Başkanlığına ve gerekli görülen hallerde Emniyet veya Jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlara havale edilir.

DEĞERLENDİRME VE YEŞİL KARTIN VERİLMESİ
K
anundan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incele-meler üzerine aynı hanede yaşayanların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan gelirleri, tarım gelirleri,menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile Devlet 'ten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen transfer ve hibe niteliğindeki nakdi gelirlerinin ve bu türlerden aynı gelirle-rinin yıllık net toplamının on ikide birinin hane sayısına bölünmesi suretiyle her bir kişinin hane içindeki aylık net gelir payını belirlenir.
Hesaplanan gelir payları 1475 sayılı iş kanununa göre sanayide çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan evli ve bir çocuklu bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta pirimi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3 ünde(Bakanlar Kurulunca artırılması halinde belirtilen oranında) az olduğu takdir-de o hanede yaşayan ve sağlık güvencesi bulunmayan talep sahiplerine Yeşil Kart verilmesi kararlaştırılır.

YOKLAMA (VİZE)
Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartlarını senede bir defa 'Vize' yaptırmak zorunda-dırlar.Yeşil Kartlarını aldıkları sağlık kuruluşlarına başvurarak vizelerini oralarda yaptırırlar.

SEVK ZİNCİRİ
Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde kendilerine verilen Yeşil Kartta yazılı bulunan Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesine bu sevk zincirindeki sıraya uygun olarak başvurabilirler.
İkamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde İl merkezlerinde Sağlık Müdürlüğünün , İlçelerde sorumlu Sağlık Ocağı Tabipliğinin , diğer yerlerde o mahaldeki Sağlık Ocağı Tabipliğinin sevk zincirine göre sevk edileceği sağlık kurum ve kuruluşu tarafından kart sahiplerine sağlık hizmeti verilir.

İPTAL
Herhangi bir şekilde Kanunu'nun dışında sağlık güvencesi sağlanan yahut aylık geliri veya gelir payları Kanun kapsamı dışında kalan, başka il veya ilçelere nakleden Yeşil Kart sahipleri Yeşil Kartlarını aldıkları makama geri vererek iptal ettirmek zorundadırlar.