65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI İLE İLGİLİ BAŞVURULAR
( 2022 SAYILI KANUNA GÖRE )

BAŞVURU KOŞULLARI :

1.65 Yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan vatandaşlar.
2.65 Yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekkülle hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan vatandaşlar.

BAŞVURU YERİ :
MutkiMalmüdürlüğü : HükümetBinası 2. Kat Mutki/BİTLİS

Telefon : 322-761 22 15

GEREKLİ BELGELER :
1.Talep Formu ( Mal Müdürlüğünce doldurulacak) Kaymakamlık Makamından havale edilecek,
2.Vukuatlı Nüfus Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
3.3 Adet Fotoğraf
4.Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İlçe tarım Müdürlüğü, Fiskobirlik Kooperatifi, Vergi Dairesi, İcra Müdürlüğü, Kamu Bankaları, Emniyet / Jandarma tahkikat yazıları (tamamlanan tahkikat dosyası malmüdürlüğüne teslim edilecektir)

AÇIKLAMALAR :
1.Yukarıdaki başvuru koşullarına uyan ve Muhtaçlıkları İl veya İlçe İdare Kurullarında kanıtlanan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece 1500 gösterge rakamının her yıl bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayı ile (2004 yılı için 1500 ) çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
2.Bunlarda evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara haiz olanların aile reislerine ise bu aylık %50 arttırılarak verilir.
3.Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan devamlı fazla gelir sağlayan veya sağlanması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.
4.Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir peşin olarak verilir.
5.Bu Kanundan yararlananlar Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi edilir