İHALE İLANI
 
Mutki  Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlçemize bağlı aşağıda isimleri yazılı köylerin içme suları yeni tesis, tesis geliştirme, bakım-onarım ve yapım işleri Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile belirtilen tarih, yer ve saatlerde yapılacaktır.          
İsteklilerin ihale dokümanlarını 13/06/2017 tarihinden itibaren ihale tarihine  kadar  İlçemiz Mutki Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edebilirler,  isteklilerin bu işlere ait tekliflerini ve ihale doküman dosyalarını ihale saatine kadar Mutki  Köylere Hizmet Götürme Birliğine vermeleri gerekmektedir.
      
                Birliğin Adı : Mutki Köylere Hizmet Götürme Birliği    
İhalenin Adı- Türü-Niteliği :Miktarı  Aşağıda isimleri belirtilen ilçemize bağlı köylerin içme suları yeni tesis ve tesis geliştirme ve bakım onarım yapım ihaleleri.

            Geçici Teminat Miktarı : Teklif edilen bedelin % 3’ ün den az olmamak üzere.
 
 
S.N :   YAPILACAK İŞİN YERİ :              TARİH :        SAAT  :             YER   :                                İŞİN BAŞLAMA-BİTİŞ-TARİHİ
                                                                       20/06/2017      11.00              KHGB Toplantı Salonu          Yer  Tesliminden İtibaren 100 Gün

1-    Mutki  Alkoyun Köyü+Aşağı  Mahalle+
            Çığır Köyü Ocaklı Mezrası+ 
            Bozburun Köyü Güvenli Mezrası
            Koyunlu Köyü+Akçaağaç Köyü
            İçme Suyu Yapım Bakım ve 
            Onarım İşi   ile İçme Suyu 
           Amaçlı Sondaj Yapım İşi                  
 
 
 
 
    İhaleye Katılabilme Şartları ve Belgelerin Neler Olduğu
        İdari Şartnamenin 4. maddesinde belirtildiği üzere;
4) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri:
    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 4.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
 4.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
            4.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya  Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
           4.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            4.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
           4.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu     hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
4.4- İhale Tarihi İtibarıyla Bu Şartnamenin 4.16’ncı maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
           4.5- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.6- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.     
4.7- 4.13.1 ve 4.14 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 
4.8- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.     4.9-  Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı  üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İhale aşamasında  ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı  yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen  sorumlu  oldukları belirtilir. 
 4.10- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.1), (4.2), ( 4.3) , (4.4 ) ve  (4.10) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (4.1), (4.2), ( 4.3) ve (4.4)  bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından, (4.10) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.
           4.11- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.12- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:         
        4.12.1- Bankaca temin edilecek belgeler:
        4.12.2- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        4.13- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.13.1- İş deneyim belgeleri: isteklinin, son 15 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya Özel Sektörde  idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50  oranından az olmamak tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi  (İçme Suyu yapım işi için benzer iş olarak içme suyu-sulama suyu-kanalizasyon yapım işi iş bitirmesi % 50 ibraz edilecek)
4.13.2- İhale konusu işi yerine getirmek için çalıştırılacak teknik personel taahhütnamesi            
          ( İnşaat Teknikeri veya İnşaat Mühendisi ) ibraz edilecek
4.13.3-YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESİ 
(Yapılacak işlerde kullanılması gereken yapı araçları taahhütnamesi  ) ibraz edilecek
İÇME SULARI  İÇİN               ;
1- 1 Adet Vibratör
2- 1 Adet Betoniyer 
3- 1 Kazıcı ( Lastikli veya Paletli )
        
4.14-  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
               İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi ve Mimarlar’dır.                       
4.15- İhaleye Katılamayacak Olanlar    
    (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
    a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
    c) Birliğin ihale yetkilisi.
ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç)
    (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
4.16- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri :
      Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde  ihale dışı bırakılacaktır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
    c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan
    ç) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
    d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
    f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
    ğ) 4.15.  maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

4. bedel sözleşme düzenlenecektir.17- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü 
 
Diğer Hususlar;
        - İstekliler tekliflerini Götürü Bedel (Anahtar Teslimi) Teklif usulüne göre  vereceklerdir. 
a)    Yeterlilik başvurusunda bulunan istekliler yeterlilik başvuru zarfı içinde mali fiyat tekliflerini (Götürü Bedel teklif mektubu ve  geçici teminat ) kapalı imzalı ve kaşeli ikinci zarf içinde sunulacaktır.
b)    İsteklilerin birden fazla işe müracaat etmeleri durumunda ihale saatlerinden önce yeterlilik belgelerinin fotokopilerini idareye tasdik ettireceklerdir. Bu nedenle zarf içinde verilen belgeler hiçbir şekilde istekliye geri verilmeyecektir.
    c)   Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği  
      veya tekliflerin aynı   olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan       
      isteklilerden tekliflerini yazılı olarak    yenilemelerini isteyebilir. 
        d)  İstekliler tekliflerinin geçerlilik süresi 90 (Doksan) takvim günü olarak vereceklerdir.
e)  İstekliler, tüm işler için yeterlilik başvuru zarflarını defaten verebilecekleri gibi ilgili işin başvuru saatine kadarda verebileceklerdir.
        f)- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekle serbesttir.
g) Dosyalar ihale tarihinden itibaren 10 gün sonra verilecektir. Hiçbir şekilde dosya geri verilmeyecektir.
h)İdareye teklif veren isteklilerin işin yapılacağı yeri ve şartları görmüş ve bunları kabul etmiş şekilde teklifin verdiği kabul edilir.
i) Ayrıca iş,  idare ( Birlik Başkanı, Birlik Encümenlerince ve Birlik Personelleri ) tarafından denetlenebilir.
j ) Sözleşme yapıldıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı işin durdurulması veya iptal edilmesi gerektiği takdirde işin yüzdesi kadar ödeme yapılacaktır.
k) Doküman bedelleri hiçbir şekilde geri iade edilmeyecektir.
l) Teklif veren istekliler tüm bu şartları kabul etmiş sayılır.
m) İhale İlanında yer verilmeyen hükümler İdari  ve Teknik Şartnamede belirtilen hükümler geçerlidir.
n) İhale Dosya bedeli 3.000,00 TL.dir.
o) İstekliler İhale Doküman  bedelini Mutki Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Mutki Ziraat Bankasındaki (26838537-5001) nolu hesaba yatıracaklar.
p) İstekliler doküman bedelini yukarıda belirtilen hesaba yatırdıklarına dair banka dekontonun bir suretini idareye ibraz ettikten sonra idarece kendilerine ihale ile ilgili belgeler cd ortamında teslim edilecektir. 
                                                                                                                                                                        İLAN OLUNUR
                                                                                                                                                                         13/06/2017
                                                                                                                                                                      Mehmet KILIÇ
                                                                                                                                                                     KAYMAKAM
                                                                                                                                                                   BİRLİK BAŞKANI