MUTKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
  1. Mülkiyeti  Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Miritağ Mahallesi 57 ada 8 parsel no da kayıtlı 896 m2 yüzölçümlü arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Mutki Belediye  Encümenince 06/02/2018 Salı Günü  saat 11:00’ da yapılacak ihale ile satılacaktır.
 
  1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Mutki Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
 
       3 -   İhale,  06/02/2018 Salı günü saat  11 : 00 ‘ da Mutki Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında Belediye  Encümenince yapılacaktır.
 
       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli 500.000,00 - TL’ dir.
 
       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas yıllık muhammen bedelin % 3 tutarı olan  15.000,00 TL’ dir.
       6-İhaleye girebilmek için ;
  • Geçici teminat,
  • Nüfus Cüzdan Sureti,
  • İkametgah Belgesi
  • İmza sirküsü,
  • Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
  • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,
  • Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,
        7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             İlan olunur.
 
 
 
Mehmet KILIÇ
Belediye Başkan V.